opc_loader
Print deze pagina:

Algemene Voorwaarden van WhyLed Finance B.V
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen en overeenkomsten door WhyLed Finance B.V., hierna te noemen: “WhyLed Finance B.V.”, zoals uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. Degene aan wie WhyLed Finance B.V. een aanbieding/offerte doet of die WhyLed Finance B.V. contracteert, wordt in deze Algemene Voorwaarden “wederpartij” of “de wederpartij” genoemd.
1.3. Algemene inkoopvoorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing.
1.4. De wederpartij die eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden bekend te zijn.
Artikel 2: Algemeen
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van WhyLed Finance B.V. zijn vrijblijvend en zijn een aan wederpartij gerichte uitnodiging tot het doen van een aanbod op basis van de aanbiedingen en offertes.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand doordat WhyLed Finance B.V. een schriftelijke bevestiging verstrekt van de opdracht van wederpartij.
2.3. Een offerte vervalt 30 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte een andere termijn wordt aangegeven.
2.4. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering en uitvoering van werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2.5. Indien en voor zover maatvoeringen door wederpartij zijn opgegeven, staat wederpartij in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Eventuele veranderingen die hun oorzaak vinden in onjuiste en/of onvolledige opgaven van de maatvoering zijn voor rekening van wederpartij.
2.6. Alle informatie op de website www.WhyLed Finance B.V..nl en ander informatiemateriaal van WhyLed Finance B.V. , de daarin of elders door WhyLed Finance B.V. genoemde prijzen, levertijden, gewichten, afmetingen, tekeningen en overige gegevens over door WhyLed Finance B.V. te verkopen zaken en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van die zaken zijn vrijblijvend en gelden slechts als benadering, tenzij WhyLed Finance B.V. schriftelijk uitdrukkelijk iets anders heeft bevestigd.
2.7. Indien door WhyLed Finance B.V. een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit geacht te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model, monster of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk was vermeld en/of overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model, monster of voorbeeld.
2.8. De wederpartij en WhyLed Finance B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding
daarvan. De elektronische bestanden van WhyLed Finance B.V. gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
2.9. Alle technische eisen die door wederpartij aan de af te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de gebruikelijke dan wel geldende wettelijke (minimum-)eisen, dienen bij het aangaan van de koopovereenkomst nadrukkelijk schriftelijk door wederpartij te zijn gemeld.
Artikel 3: Prijzen en betalingen
3.1. Prijsopgaven en aanbiedingen worden steeds gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen en zijn geldig gedurende de offertetermijn. Alle prijzen zijn exclusief btw en overige kosten, zoals vervoerskosten, tenzij anders vermeld.
3.2. Het factuurbedrag dient voor 50% bij opdracht en 50% bij levering te worden voldaan.
3.3. Bij orders via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: a. vooruitbetaling, iDeal, creditcard en handmatige overschrijving; b. contante betaling wanneer de order wordt afgehaald/afgeleverd.
3.4. Het is wederpartij niet toegestaan het verschuldigde factuurbedrag te verrekenen met een tegenvordering, noch hierop enige korting in mindering te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.5. Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts dan indien zij tussen WhyLed Finance B.V. en wederpartij schriftelijk zijn overeengekomen.
3.6 Indien wederpartij niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, is hij in verzuim en is wederpartij de wettelijke handelsrente verschuldigd.
3.7. De door WhyLed Finance B.V. te maken incassokosten in verband met enig verzuim van wederpartij, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, zijn voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld met in achtneming van de wettelijke regeling en bedragen 15% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 350,00, alle bedragen te vermeerderen met btw.
3.8. Betalingen door wederpartij worden achtereenvolgens toegerekend op openstaande kosten, rente en de oudste openstaande factuur.
Artikel 4: Levering
4.1. De door WhyLed Finance B.V. opgegeven levertijden zijn bij benadering.
4.2. Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling van zaken aan wederpartij op het door wederpartij aangegeven adres.
4.3. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering voor rekening van de wederpartij.
4.4. Het is WhyLed Finance B.V. toegestaan de zaken in gedeelten te leveren, tenzij anders is overeengekomen. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is WhyLed Finance B.V. bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren.
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
5.1. WhyLed Finance B.V. behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan wederpartij geleverde zaken zolang wederpartij: a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit alle gesloten overeenkomsten of hieruit voortvloeiende overeenkomsten; b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden niet voldoet aan zijn daarmee samenhangende (betalings)verplichtingen; c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van genoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, kosten en rente niet volledig heeft voldaan.
5.2. WhyLed Finance B.V. is gerechtigd om, indien wederpartij met de nakoming van (betalings)verplichtingen in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, of indien naar het oordeel van WhyLed Finance B.V. betaling van de openstaande (al dan niet opeisbare) facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, bij de wederpartij aanwezige zaken terug te nemen.
5.3. Bij terugneming van de in het vorige lid genoemde zaken is WhyLed Finance B.V. gerechtigd deze te verkopen en is wederpartij aansprakelijk voor alle schade die WhyLed Finance B.V. lijdt respectievelijk zal lijden.
5.4. Wederpartij is verplicht in voorkomend geval van zijn faillissement de beslagleggende deurwaarder en de curator onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van WhyLed Finance B.V. op de geleverde zaken in kennis te stellen.
5.5. Het is wederpartij niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
5.6. Wederpartij is niet bevoegd de door WhyLed Finance B.V. onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verkopen, anderszins aan derden ter beschikking te stellen, te verpanden of met enig ander beperkt recht te bezwaren.
5.7. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht WhyLed Finance B.V. hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen.
5.8. Wederpartij verplicht zich om: a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal alsmede bedrijfs-, brand-, ontploffings- en waterschade en de polis van deze verzekering(en) desgevraagd aan WhyLed Finance B.V. ter inzage te geven; b. alle aanspraken van wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan WhyLed Finance B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW; 5.9. In geval van een (dreigend) faillissement of surseance of anderszins bij liquiditeitsproblemen, zal wederpartij hiervan terstond melding doen aan WhyLed Finance B.V. . De wederpartij stelt hierbij WhyLed Finance B.V. in de
gelegenheid toegang te krijgen tot de plaats waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zich bevinden teneinde WhyLed Finance B.V. gelegenheid te geven deze zaken mee te nemen.
Artikel 6: Reclamaties, klachten en garanties
6.1. WhyLed Finance B.V. garandeert de deugdelijkheid van de door haar te leveren zaken en staat in voor de goede uitvoering van haar werkzaamheden gedurende een periode van twee jaar en met inacht achtneming van het navolgende.
6.2. Wederpartij is verplicht om bij iedere levering de geleverde zaken te inspecteren om vast te stellen of deze voldoen aan de overeenkomst.
6.3. Wederpartij verplicht zich om uiterlijk binnen drie maal 24 uren na levering van de zaken bij WhyLed Finance B.V. schriftelijk te reclameren als blijkt dat niet is voldaan aan de overeenkomst, bijvoorbeeld bij zichtbare gebreken, onder een precieze omschrijving van de gebreken.
6.4. Wederpartij verplicht zich om uiterlijk binnen drie maal 24 uren bij WhyLed Finance B.V. schriftelijk te reclameren na ontdekking van een aan een geleverde zaak klevend onzichtbaar gebrek, onder een precieze omschrijving van de gebreken.
6.5. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclamaties opleveren, noch kleurafwijkingen van geleverde zaken gekocht op staal of monster.
6.6. Verwerking, bewerking, montage of doorleveringen van zaken vallen binnen de risicosfeer van de wederpartij.
6.7. Wederpartij dient vooraf aan het doen van een bestelling, verwerking, bewerking, montage of doorlevering aan derden van door WhyLed Finance B.V. te leveren zaken zich er van te vergewissen dat deze zaken voldoen aan de wettelijke eisen en verplichtingen zoals deze gelden in het land waarin de zaken verblijven, worden verwerkt en/of worden toegepast. WhyLed Finance B.V. draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt in dit verband geen aansprakelijkheid.
6.8. Ieder recht van reclamatie vervalt indien de in dit artikel genoemde termijnen niet in acht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan door WhyLed Finance B.V. geleverde zaken hebben verricht.
6.9. Reclamaties geven wederpartij geen recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
6.10. Bij een gegrondbevinding van een reclamatie heeft WhyLed Finance B.V. de keus om de geleverde zaken te vervangen of de hiermee samenhangende factuurbedragen te crediteren.
6.11. Een door WhyLed Finance B.V. verstrekte garantie is beperkt tot de door haar (toe)leverancier verstrekte garantie.
6.12. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen alsmede onvoldoende zorg en/of onderhoud voor de geleverde zaken sluiten elke reclamatie uit en doen garanties en andere waarborgen vervallen.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. WhyLed Finance B.V. is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, hoe ook genaamd, die wederpartij in verband met enige overeenkomst of hieruit voortvloeiende overeenkomst(en) lijdt, behoudens opzet en/of grove schuld van WhyLed Finance B.V..
7.2. Onder indirecte door wederpartij of derden geleden schade wordt onder andere verstaan, maar is niet daartoe beperkt: bedrijfs- en/of stagnatieschade, gederfde winst, vertragingschade.
7.3. Voor opzet en of grove schuld van door WhyLed Finance B.V. ingeschakelde hulppersonen is WhyLed Finance B.V. niet aansprakelijk.
7.4. Indien WhyLed Finance B.V. aansprakelijk is voor door wederpartij geleden schade, zal WhyLed Finance B.V. nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding hoger dan het totaalbedrag van de overeenkomst of hieruit voortvloeiende overeenkomsten tussen WhyLed Finance B.V. en wederpartij in verband waarmee de schade is geleden, en nooit meer dan het bedrag wat WhyLed Finance B.V. terzake krijgt uitgekeerd van haar verzekeringsmaatschappij.
7.5. Wederpartij vrijwaart WhyLed Finance B.V. uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van wederpartij, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden, in verband met enige levering en/of verrichte werkzaamheden.
7.6. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is WhyLed Finance B.V. verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het voldoen van de geleverde zaken aan de technische eisen of (wettelijke) normen die van toepassing zijn in het land waar de zaken moeten worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 8: Overmacht
8.1. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor WhyLed Finance B.V. niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft WhyLed Finance B.V. het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de verdere duur van de in het volgende lid te noemen omstandigheid, dan wel de overeenkomst te ontbinden als de overmacht veroorzakende omstandigheid langer duur dan 30 dagen.
8.2. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van WhyLed Finance B.V. waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan extreme weersomstandigheden, stakingen, oorlogen, molest-, brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, belemmering of vertraging van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan, het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van WhyLed Finance B.V. .
Artikel 9: Ontbinding
9.1. Indien wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, en ondanks schriftelijk ingebrekestelling niet binnen een redelijke daartoe gestelde termijn haar verplichtingen nakomt, heeft WhyLed Finance B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.2. WhyLed Finance B.V. heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden indien: a. wederpartij faillissement of surseance van betaling aanvraagt of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd door een derde; b. het faillissement van wederpartij wordt uitgesproken of surseance van betaling aan wederpartij wordt verleend of de WSNP van toepassing wordt verklaard; c. wederpartij haar bedrijfsactiviteiten staakt of op haar vermogensbestanddelen beslag wordt gelegd; d. wederpartij een ontbindingsbesluit neemt.
9.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden om een reden als bedoeld in de beide voorgaande leden worden alle verplichtingen onmiddellijk opeisbaar en is wederpartij aansprakelijk voor alle door WhyLed Finance B.V. in dit verband te lijden schade.
Artikel 10: Conversie
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal WhyLed Finance B.V. met wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 11: Toepasselijk recht
Het Nederlandse recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door WhyLed Finance B.V. gedaan of aangegaan. De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.
Artikel 12: Geschillen
De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van tussen WhyLed Finance B.V. en haar wederpartij bestaande geschillen.